Gwifren Sefydlu a Gwresogi Ceblau

Defnyddir gwifren ymsefydlu a gwresogydd cebl hefyd ar gyfer cynhesu cynhesu, ôl-gynhesu neu anelio gwifren fetelaidd ynghyd â bondio / vulcanization inswleiddio neu gysgodi o fewn cynhyrchion cebl amrywiol. Gall cymwysiadau cynhesu gynnwys gwifren wresogi cyn ei dynnu i lawr neu ei allwthio. Byddai ôl-wresogi fel arfer yn cynnwys prosesau fel bondio, vulcanizing, halltu… Darllen mwy

curo anwytho

Beth yw halltu ymsefydlu? Sut mae halltu sefydlu yn gweithio? Yn syml, mae pŵer llinell yn cael ei drawsnewid i gerrynt eiledol a'i ddanfon i coil gwaith sy'n creu maes electromagnetig o fewn y coil. Gall y darn gyda'r epocsi arno fod yn fetel neu'n lled-ddargludydd fel carbon neu graffit. I wella epocsi ar swbstradau nad ydynt yn dargludol ... Darllen mwy

Proses Arwyneb Trin Gwres Sefydlu

Beth yw proses arwyneb trin gwres ymsefydlu? Mae gwresogi sefydlu yn broses trin gwres sy'n caniatáu gwresogi metelau wedi'u targedu'n fawr trwy anwythiad electromagnetig. Mae'r broses yn dibynnu ar geryntau trydanol ysgogedig yn y deunydd i gynhyrchu gwres a dyma'r dull a ffefrir a ddefnyddir i fondio, caledu neu feddalu metelau neu ddeunyddiau dargludol eraill. Yn fodern… Darllen mwy

Proses Arwyneb Caledu Sefydlu

Ymgeiswyr Proses Arwyneb Caledu Sefydlu Beth yw caledu sefydlu? Mae caledu ymsefydlu yn fath o driniaeth wres lle mae rhan fetel sydd â chynnwys carbon digonol yn cael ei gynhesu yn y maes sefydlu ac yna'n cael ei hoeri'n gyflym. Mae hyn yn cynyddu caledwch a disgleirdeb y rhan. Mae gwresogi sefydlu yn caniatáu ichi gael gwres lleol i… Darllen mwy

technoleg bresyddu a sodro ymsefydlu

Mae systemau gwresogi Sefydlu HLQ yn systemau gwerth ychwanegol a all ffitio'n uniongyrchol i'r gell weithgynhyrchu, gan leihau sgrap, gwastraff, a heb yr angen am fflachlampau. Gellir ffurfweddu'r systemau ar gyfer rheoli â llaw, lled-awtomataidd, a'r holl ffordd i fyny at systemau cwbl awtomataidd. Mae systemau presyddu a sodro ymsefydlu HLQ dro ar ôl tro yn darparu cymalau glân, heb ollyngiadau ar gyfer… Darllen mwy

Hanfodion Basing Cynefino

Ymsefydlu Ymbaratoi Hanfodion ar gyfer cydosod copr, arian, brys, dur a dur di-staen, ac ati.

Mae Brazing Sefydlu yn defnyddio metel gwres a llenwi i ymuno â metelau. Ar ôl iddo doddi, mae'r llenwr yn llifo rhwng metelau sylfaen sy'n ffitio'n agos (y darnau'n cael eu huno) trwy weithredu capilari. Mae'r llenwr tawdd yn rhyngweithio â haen denau o'r metel sylfaen i ffurfio cymal cryf sy'n atal gollyngiadau. Gellir defnyddio gwahanol ffynonellau gwres ar gyfer bresyddu: gwresogyddion ymsefydlu a gwrthsefyll, ffyrnau, ffwrneisi, fflachlampau, ac ati. Mae yna dri dull presyddu cyffredin: capilari, rhicyn a mowldio. Mae presyddu sefydlu yn ymwneud â'r cyntaf o'r rhain yn unig. Mae'n hanfodol cael y bwlch cywir rhwng y metelau sylfaen. Gall bwlch rhy fawr leihau'r grym capilari ac arwain at gymalau gwan a mandylledd. Mae ehangu thermol yn golygu bod yn rhaid cyfrif bylchau ar gyfer metelau ar dymheredd pres, nid ar dymheredd. Y bylchau gorau fel arfer yw 0.05 mm - 0.1 mm. Cyn i chi bresyddu mae Brazing yn ddi-drafferth. Ond dylid ymchwilio i rai cwestiynau - a'u hateb - er mwyn sicrhau ymuno llwyddiannus, cost-effeithiol. Er enghraifft: Pa mor addas yw'r metelau sylfaen ar gyfer pres; beth yw'r dyluniad coil gorau ar gyfer gofynion amser ac ansawdd penodol; a ddylai'r presyddu fod â llaw neu'n awtomatig?

deunydd basio
Yn Sefydlu DAWEI rydym yn ateb y pwyntiau allweddol hyn a phwyntiau allweddol eraill cyn awgrymu datrysiad presyddu. Ffocws ar fflwcs Rhaid i fetelau sylfaen gael eu gorchuddio â thoddydd o'r enw fflwcs cyn iddynt gael eu bragu. Mae fflwcs yn glanhau'r metelau sylfaen, yn atal ocsidiad newydd, ac yn gwlychu'r ardal bresyddu cyn presyddu. Mae'n hanfodol defnyddio fflwcs digonol; rhy ychydig a gall y fflwcs ddod
dirlawn ag ocsidau a cholli ei allu i amddiffyn y metelau sylfaen. Nid oes angen fflwcs bob amser. Llenwr sy'n dwyn ffosfforws
gellir ei ddefnyddio i bresyddu aloion copr, pres ac efydd. Mae presyddu heb fflwcs hefyd yn bosibl gydag atmosfferau actif a gwagleoedd, ond yna mae'n rhaid i'r presyddu gael ei berfformio mewn siambr awyrgylch dan reolaeth. Fel rheol rhaid tynnu fflwcs o'r rhan unwaith y bydd y llenwr metel wedi solidoli. Defnyddir gwahanol ddulliau tynnu, a'r mwyaf cyffredin yw diffodd dŵr, piclo a brwsio gwifren.

 

Pam dewis Ymgyrchu Sefydlu?

Pam dewis Ymgyrchu Sefydlu?

Mae technoleg gwresogi sefydlu yn disodli fflamau a ffyrnau agored yn raddol fel y ffynhonnell wres a ffefrir wrth bresyddu. Mae saith rheswm allweddol yn esbonio'r poblogrwydd cynyddol hwn:

1. Datrysiad cyflymach
Mae gwresogi sefydlu yn trosglwyddo mwy o egni fesul milimetr sgwâr na fflam agored. Yn syml, gall sefydlu sefydlu mwy o rannau'r awr na phrosesau amgen.
2. Cyflymder cyflymach
Mae sefydlu yn ddelfrydol ar gyfer integreiddio mewn-lein. Nid oes rhaid cymryd sypiau o rannau o'r neilltu mwyach na'u hanfon allan i'w presyddu. Mae rheolyddion electronig a choiliau wedi'u haddasu yn caniatáu inni integreiddio'r broses bresyddu i brosesau cynhyrchu di-dor.
3. Perfformiad cyson
Gellir rheoli gwres ailadroddadwy ac ailadroddadwy. Rhowch eich paramedrau proses a ddymunir yn yr offer sefydlu, a bydd yn ailadrodd cylchoedd gwresogi gyda gwyriadau dibwys yn unig.

4. Rheolaetholdeb unigryw

Mae sefydlu yn caniatáu i weithredwyr weld y broses bresyddu, rhywbeth sy'n anodd gyda fflamau. Mae hyn a gwresogi manwl gywir yn lleihau'r risg o orboethi, sy'n achosi cymalau gwan.
5. Amgylchedd mwy cynhyrchiol
Mae fflamau agored yn creu amgylcheddau gwaith anghyfforddus. Mae morâl a chynhyrchedd gweithredwyr yn dioddef o ganlyniad. Mae sefydlu yn dawel. Ac nid oes bron unrhyw gynnydd yn y tymheredd amgylchynol.
6. Rhowch eich lle i weithio
Mae ôl-troed bach gan offer bresyddu Sefydlu DAWEI. Mae gorsafoedd sefydlu yn slotio'n hawdd i gelloedd cynhyrchu a chynlluniau presennol. Ac mae ein systemau cryno, symudol yn gadael ichi weithio ar rannau anodd eu cyrchu.
7. Proses di-gyswllt
Mae sefydlu yn cynhyrchu gwres o fewn y metelau sylfaen - ac yn unman arall. Mae'n broses dim cyswllt; nid yw'r metelau sylfaen byth yn dod i gysylltiad â fflamau. Mae hyn yn amddiffyn y metelau sylfaen rhag warping, sydd yn ei dro yn cynyddu cynnyrch ac ansawdd y cynnyrch.

pam dewis ymsefydlu brechu

 

 

 
pam dewis bras cynefino

 

Beth yw adfer anwytho?

Beth yw adfer anwytho?
Mae'r broses hon yn cynhesu metelau sydd eisoes wedi cael eu prosesu'n sylweddol. Mae anelio anwythiad yn lleihau caledwch, yn gwella hydwythedd ac yn lleddfu straen mewnol. Mae anelio corff llawn yn broses lle mae'r darn gwaith cyflawn yn cael ei anelio. Gydag anelio sêm (a elwir yn fwy cywir fel normaleiddio sêm), dim ond y parth sy'n cael ei effeithio ar wres a gynhyrchir gan y broses weldio sy'n cael ei drin.
Beth yw'r manteision?
Mae anelio a normaleiddio ymsefydlu yn darparu gwres cyflym, dibynadwy a lleol, rheolaeth tymheredd manwl gywir, ac integreiddio mewn-lein hawdd. Mae sefydlu yn trin gweithleoedd unigol yn ôl yr union fanylebau, gyda systemau rheoli yn monitro ac yn cofnodi'r broses gyfan yn barhaus.
Ble mae'n cael ei ddefnyddio?
Defnyddir anelio a normaleiddio anwythiad yn helaeth yn y diwydiant tiwbiau a phibellau. Mae hefyd yn anelio gwifren, stribedi dur, llafnau cyllell a thiwb copr. Mewn gwirionedd, mae sefydlu yn ddelfrydol ar gyfer bron unrhyw dasg anelio.
Pa offer sydd ar gael?
Mae pob system anelio Sefydlu DAWEI wedi'i hadeiladu i fodloni gofynion penodol. Wrth wraidd pob system mae
generadur Gwresogi Sefydlu DAWEI sy'n cynnwys paru llwyth awtomatig a ffactor pŵer cyson ar bob lefel pŵer. Mae'r rhan fwyaf o'n systemau a ddarperir hefyd yn cynnwys datrysiadau trin a rheoli pwrpasol.

tiwb anadlu anwytho

Beth yw weldio anwytho?

Beth yw weldio anwytho?
Gyda weldio ymsefydlu mae'r gwres yn cael ei gymell yn electromagnetig yn y darn gwaith. Y cyflymder a'r cywirdeb
o weldio ymsefydlu yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer weldio ymylon tiwbiau a phibellau. Yn y broses hon, mae pibellau'n pasio coil sefydlu ar gyflymder uchel. Wrth iddynt wneud hynny, mae eu hymylon yn cael eu cynhesu yna eu gwasgu at ei gilydd i ffurfio sêm weldio hydredol. Mae weldio sefydlu yn arbennig o addas ar gyfer cynhyrchu cyfaint uchel. Gellir gosod pennau cyswllt ar weldwyr sefydlu hefyd, gan eu troi i mewn
systemau weldio dau bwrpas.
Beth yw'r manteision?
Mae weldio hydredol ymsefydlu awtomataidd yn broses ddibynadwy, trwybwn uchel. Mae defnydd pŵer isel ac effeithlonrwydd uchel systemau weldio Sefydlu DAWEI yn lleihau costau. Mae eu gallu i reoli ac ailadroddadwyedd yn lleihau sgrap. Mae ein systemau hefyd yn hyblyg - mae paru llwyth yn awtomatig yn sicrhau pŵer allbwn llawn ar draws ystod eang o feintiau tiwb. Ac mae eu holion traed bach yn eu gwneud yn hawdd eu hintegreiddio neu eu hôl-ffitio i linellau cynhyrchu.
Ble mae'n cael ei ddefnyddio?
Defnyddir weldio ymsefydlu yn y diwydiant tiwbiau a phibellau ar gyfer weldio hydredol dur gwrthstaen (magnetig ac anfagnetig), alwminiwm, duroedd aloi isel carbon-isel ac aloi isel (HSLA) a llawer o ddargludyddion dargludol eraill.
deunyddiau.
tiwbiau weldio anwytho

Beth yw bond sefydlu?

Beth yw bond sefydlu?
Mae bondio sefydlu yn defnyddio gwres sefydlu i wella gludyddion bondio. Sefydlu yw'r prif ddull ar gyfer halltu gludyddion a seliwyr ar gyfer cydrannau ceir fel drysau, cwfliau, fenders, drychau rearview a magnetau. Mae sefydlu hefyd yn gwella'r gludyddion mewn cymalau ffibr cyfansawdd-i-fetel a ffibr-i-garbon. Mae dau brif fath o fondio modurol: spotbonding,
sy'n cynhesu rhannau bach o'r deunyddiau sydd i'w huno; bondio cylch llawn, sy'n cynhesu cymalau cyflawn.
Beth yw'r manteision?
Mae systemau bondio sbot sefydlu DAWEI yn sicrhau mewnbynnau ynni manwl gywir ar gyfer pob panel. Mae parthau bach yr effeithir arnynt gan wres yn lleihau cyfanswm y panel. Nid oes angen clampio wrth fondio paneli dur, sy'n lleihau straen ac ystumio. Mae pob panel yn cael ei fonitro'n electronig i sicrhau bod gwyriadau mewnbwn ynni o fewn goddefiannau. Gyda bondio cylch llawn, ffitiau un maint-
mae pob coil yn lleihau'r angen am gyllau sbâr.
Ble mae'n cael ei ddefnyddio?
Sefydlu yw'r dull bondio a ffefrir yn y diwydiant modurol. Yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i fondio metel dalennau dur ac alwminiwm, mae ymsefydlu'n cael ei gyflogi fwyfwy i fondio deunyddiau cyfansawdd ysgafn a ffibr carbon newydd. Defnyddir anwythiad i fondio llinynnau crwm, esgidiau brêc a magnetau yn y diwydiant electrotechnegol.
Fe'i defnyddir hefyd ar gyfer tywyswyr, rheiliau, silffoedd a phaneli yn y sector nwyddau gwyn.
Pa offer sydd ar gael?
Sefydlu DAWEI yw'r arbenigwr halltu sefydlu proffesiynol. Mewn gwirionedd, fe wnaethon ni ddyfeisio halltu sbot ymsefydlu.
Mae'r offer a ddarperir gennym yn amrywio o elfennau system unigol fel ffynonellau pŵer a choiliau, i atebion troi-allweddol wedi'u cwblhau a'u cefnogi'n llawn.

cymwysiadau bondio anwytho